HİZMETLERİMİZ

Arabuluculuk

Kanun arabuluculuğu “sistematik yöntemler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirini anlamaları ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlamaktadır. Arabuluculukta uyuşmazlıklar menfaat temelli olarak çözüme kavuşturulur.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3/1’inci maddesine göre bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Benzer şekilde, 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile bu Kanun’un 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Arabuluculuk daire başkanlığına bağlı olarak çalışan arabulucumuz hem dava şartı olan zorunlu arabuluculuk hem de ihtiyari olarak arabuluculuk hizmeti sunmaktadır. Arabuluculuk hizmetlerimiz:

1)İşçi işveren uyuşmazlıkları

2) Maddi manevi tazminat

3) Borç alacak ilişkisi

4) Mal rejimi

5) Kira alacağı

6) Nafaka

7) Zarar tazmini

8) Kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar

9) Ticari Uyuşmazlıklar

10) Spor hukukundan doğan uyuşmazlıklar

FAALİYET ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku, arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder . Kişi özgürlüğünü kısıtlaması ve hak kaybını önlemesi açısından hukuki yardıma en çok gereksinim duyulan süreç ceza yargılama sürecidir. Bu süreçte müşteki, şüpheli veya sanığın savunma hakkının bir müdafii tarafından temsil edilmediği taktirde bazı hak kayıplarına uğraması kaçınılmazdır.İşcan Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
medenİ hukuk
Medeni hukuk ,toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk kuralları arasında yer alan bireyin doğumdan ölüme kadar tüm özel ilişkilerini düzenler. Toplumun en değerli süjesini oluşturan aile Medeni Hukukun kapsamına girmektedir. Aile Hukuku alanında genel veya özel boşanma sebepleriyle açılan çekişmeli boşanma davaları, boşanma avukatlarının hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan medeni hukuk davalarıdır. Boşanma sürecince ve sonrasında talep edilebilecek olan tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin kusur oranında belirlendiği göz önüne alındığında hakların temini için hukuki destek alınması yararlı olacaktır. İşcan Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık bürosu olarak boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi, anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi, çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi, aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması, evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması, Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.
İdaRİ Hukuku
Temeli anayasada belirtilen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdare yargılama sürecinde süreler büyük önem arz etmektedir bu süreler kaçırılması durumunda hak kaybına neden olabilecek hak düşürücü sürelerdir. İŞCAN Hukuk & Arabulucuk &Danışmanlık bürosu olarak bu süreçte her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, dava takibinin yapılması, gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü diğer idari yargı konularında kesintisiz bir hukuk desteği sağlamaktadır.
İCra ve İflas HUKUKU
İcra iflas hukuku, alacaklıların alacaklarına kavuşmaları için, devlet yardımı ile borçlarını yerine getirmeyen borçlulara karşı cebri icra uygulanmasıdır. Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. İcra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında İŞCAN Hukuk & Arabulucuk &Danışmanlık bürosu olarak şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sağlamaktayız.
FİKRİ ve Sınaİ Mülkiyet Hukuku
Sınai Haklar sanayi ve teknolojisi ilgilen alanlardaki patentleri, markaları, tasarımları: Fikri Haklar,ise edebiyat, sanat, müzik, mimari gibi telif haklarını olarak adlandırılan hakları kapsamaktadır. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku eser sahibi ve haklarını korumak üzere geliştirilmiş hukuk dalıdır. Bu haklar üzerinde fikri ve sınai mülkiyet hukukunun özelliklerini bilmeden hukuki çözüm üretilmesi olanaklı değildir. Uzmanlık gerektiren bu hususta İŞCAN Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık bürosu size bu süreçte gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
şirketler ve ticaret hukuku
Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku, hukukun ticaret ile ilgili tüm faaliyetlerini kapsayan dalıdır. İŞCAN Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık bürosu olarak bir şirketin ve ticari işletmenin kuruluşundan, birleşmesine, bölünmesine, üçüncü kişilerle yapılacak olan her türlü ticari sözleşmenin hazırlanmasına kadar her aşamasında hukuki destek ve danışmanlık sunuyoruz.
İş hukuku
İş Hukuku genel kapsamıyla işçi işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk daldır. İşçi haklarının ayrıntılı olarak ele alındığı çalışma koşullarının, saatlerinin, işçi ve işveren arasındaki iş akdinin sona ermesi ve buna bağlı olarak sona ermenin doğurduğu hukuki sonuçların yer aldığı kapsamlı ve uygulama aşamasında uzmanlık gerektiren bir daldır. İş hukukunda süreler büyük önem arz etmektedir. Hak düşürücü olan bu süreler hak kaybını önlemek amacıyla kaçırılmaması gereken kaçırılması durumunda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilecek sürelerdir. Bu nedenle İş Hukukunda uzman bir kişinin bu süreci takip etmesi büyük önem arz etmektedir.
Spor hukuku
Sporun süjeleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesini, sporun ve hukukun genel ilkeleri çerçevesinde bu uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan hukuk dalıdır. Spor hukuku sporcuların hakları ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları, antrenörler başta olmak üzere sportif yaşamı yönetenlerin eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını, sporda “ Fair Play ”i , sporda yargı organlarının hukuki varlığını ve bunların ihtilafları usul ve esastan çözümleme kurallarını içerir. Spor hukukunun oluşumunda, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) usul hükümlerini içeren “Kod” ve içtihatları ile Dünya Anti Doping Ajansının “Kod” etkili rol oynamaktadır. Uluslararası bir hukuk dalı olan spor hukuku ayrı bir uzmanlaşma ve eğitim gerektiren bir hukuk dalıdır. Bünyemizde bu alanda eğitimlerini almış uzman bir kadro mevcuttur.
yabancılar ve vatandaşlık hukuku
Vatandaşlık hukuku, bir devletin vatandaşlığını kimlerin hangi şartlar altında kaybedeceğine ve kazanacağına ilişkin bir alandır. Yabancılar Hukuku, bir yabancının Türkiye’de hangi haklara sahip olup olmadığı, hukuki statüyle ilgilidir. Yabancıların tabi olduğu haklar ve hakların nasıl kullanılacağına ilişkindir. Vatandaşlık hukuku kapsamında vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi, çıkma, çıkarılma gibi konular yer alırken yabancılar hukukunun kapsamını bir yabancının sahip olduğu statüleri ve haklarını kapsar. İŞCAN Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık bürosu olarak Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni başvurularının uzatılması, takibinin yapılması Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması takibi ve sonuçlandırılması konularında hukuki hizmet sunmaktayız.
Sağlık hukuku
Sağlık personelinin hak ve yükümlülüklerini, yasal sorumluluğunu, hasta haklarını, ilaç hukukunu ve medikal hukuk konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumlulukları, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlillerini sağlık hukuku ve etik açısından değerlendirip çözüme kavuşturulmasını sağlar. Sağlık hukukunda en çok konuşulan ve tartışılan konu ise malpraktis davalarıdır. Hekimin tıbbi müdahalesi esnasında ihmali, bilgi eksikliğiyle hastaya hasar vermesi halinde açılan tazminat davasıdır. İŞCAN Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık bürosu olarak sağlık hukukunun her alanında özel hastanelerin hasta ile kuracakları ilişkide kullanılacak sözleşmeler, aydınlatılmış onam formları, hekimin ve sair sağlık personelinin hukuki sorumlulukları ve bunlara uyulmadığında uygulanacak tazminat ve ceza yaptırımları; bunların yanı sıra kamu hastanelerinde gündeme gelebilecek devletin sorumluluğu nedeniyle idare hukuku ile bağlantılı konularda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.
AİHM & AYM
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temel hak ve özgürlükleri korunmasında en üst mahkeme olarak görev yapar. AİHM başvuru yapılabilmesinin koşulu ise tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi ve kesin karar tarihinden 6 ay içinde mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi (AYS) Türkiye’deki en yüksek anayasal yargı organıdır. Anayasaya uygunluk denetim yolları iptal davası, itiraz yolu ve bireysel başvurudur. Bireysel başvuru yapılmasının koşulu idari ve yargısal başvuru yollarının tüketmektir. İŞCAN Hukuk & Arabulucuk & Danışmanlık bürosu olarak AİHM ve AYM bireysel başvuru yapılması başvuruların takip edilmesinin her aşamasında kesintisiz hukuki hizmet sunmaktadır.

Login

Reset Your Password